استخراج روغن از ضایعات ماهی

استخراج روغن از ضایعات ماهی به روش پرس مرطوب (Wet Pressing)

روغن ماهی از جمله روغن هاي خوراکی است که از انواع ماهیان گرفتـه شـده و در تهیـه غـذاها مـورد استفاده انسان قرار می گیرد. عامل اصلی که سبب ایجاد مزیت در روغن ماهی به نسبت سایر روغن ها و چربی هاي نباتی و حیوانی می گـردد، مـاده اي بـه نـام [...]

بیشتر بخوانید