پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

 پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی 

فاضلاب های صنعتی به علت وجود فلزات سنگین و میکروارگانیسم های خطرناک از خطرناک ترین فاضلاب های تولیدی هستند. در واقع فاضلاب های صنعتی برای تصفیه فرایند های بیشتری نسبت به فاضلاب های بهداشتی برای کاهش آلاینده ها باید طی کنند. پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت صدرآب با توجه به الاینده های موجود در فاضلاب مجموعه ای از فرایند های تصفیه را در خود جای داده است تا نیاز مصرف کننده را تامین کند.

صنایع علاوه بر مصرف زیاد آب آلاینده های بسیار خطرناکی نیز تولید می کنند که در صورت نفوذ بدون پالایش، خسارات جبران ناپذیری در محیط زیست وارد می کنند که می توانند منشا آلودگی و بیماری برای انسان و حیات سایر جانداران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 

در صنایع به علت پیچیدگی فاضلاب و وجود آلاینده های خطرناک علاوه بر روش های فیزیکی و بیولوژیکی به روش شیمیایی نیز برای تصفیه و حذف الاینده ها نیاز است. در صنایع آلاینده ها به دو گروه آلی و غیر آلی دسته بندی می شوند که آلاینده های غیر الی شامل نمک های معدنی، مواد قلیایی، کلر، آمونیاک و اسیدهای معدنی می شوند اما آلاینده های آلی شامل انواع قند ها، چربی ها، روغن، پروتئین، هیدروکربن، اسیدهای آلی می شوند. در تصفیه فاضلاب حذف و کاهش مواد آلی و غیر آلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وجود مواد آلی موجب کاهش مقدار اکسیژن محلول در آب می شود. اگر اکسیژن محلول در آب از یک استاندارد مشخصی پایینتر بیاید آب دچار آلودگی شده است.

 

 

توضیحات

فاضلاب های صنعتی به علت وجود فلزات سنگین و میکروارگانیسم های خطرناک از خطرناک ترین فاضلاب های تولیدی هستند.

در واقع فاضلاب های صنعتی برای تصفیه فرایند های بیشتری نسبت به فاضلاب های بهداشتی برای کاهش آلاینده ها باید طی کنند. پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت صدرآب با توجه به الاینده های موجود در فاضلاب مجموعه ای از فرایند های تصفیه را در خود جای داده است تا نیاز مصرف کننده را تامین کند.

صنایع علاوه بر مصرف زیاد آب آلاینده های بسیار خطرناکی نیز تولید می کنند که در صورت نفوذ بدون پالایش، خسارات جبران ناپذیری در محیط زیست وارد می کنند که می توانند منشا آلودگی و بیماری برای انسان و حیات سایر جانداران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

در صنایع به علت پیچیدگی فاضلاب و وجود آلاینده های خطرناک  علاوه بر روش های فیزیکی و بیولوژیکی به روش شیمیایی نیز برای تصفیه و حذف الاینده ها نیاز است. در صنایع آلاینده ها به دو گروه آلی و غیر آلی دسته بندی می شوند که آلاینده های غیر الی شامل نمک های معدنی، مواد قلیایی، کلر، آمونیاک و اسیدهای معدنی می شوند اما آلاینده های آلی شامل انواع قند ها، چربی ها، روغن، پروتئین، هیدروکربن، اسیدهای آلی می شوند. در تصفیه فاضلاب حذف و کاهش مواد آلی و غیر آلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وجود مواد آلی موجب کاهش مقدار اکسیژن محلول در آب می شود. اگر اکسیژن محلول در آب از یک استاندارد مشخصی پایینتر بیاید آب دچار آلودگی شده است.

صنایع با توجه به وابستگی به آب دارای مقدار فاضلاب متوسط و بعضی دارای فاضلاب بیشتری اند مثلا صنایع غذایی از جمله صنایع تولید کننده فاضلاب زیاد است و انتخاب روش تصفیه به نوع آلاینده های موجود و مقدار آن وابسته است.

در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب پارامتر های مهمی مانند BOD، COD، نوع مواد آلاینده، فلزات سنگین، چربی، مقدار فاضلاب، دما و PH مد نظر قرار می گیرند.

 

در ابتدا فاضلاب وارد مرحله تصفیه فیزیکی می شود و ذرات جامد معلق  آن توسط آشغالگیر به دام می افتد تا در مراحل بعد ذرات معلق جامد به تاسیسات آسیب وارد نکند و همچنین فرایند تصفیه نیز دچار اختلال نشود.  دومین گام در تصفیه فاضلاب صنایع حذف مواد آلاینده شیمیایی و با توجه به نوع آلاینده، ترکیبات شیمیایی ای به فاضلاب اضافه می شود تا اثر ماده شیمیایی آلاینده خنثی شود تا وارد مرحله بعد یعنی تصفیه بیولوژیکی شود.

تصفیه بیولوژیکی در این مرحله مواد آلی فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شود. سپس فاضلاب وارد مرحله ته نشینی می شود و ذرات جامد در این مرحله ته نشین می شود و مقداری از ان به مرحله هوادهی یا تصفیه بیولوژیکی به عنوان لجن فعال بر می گردد و بقیه لجن برای تصفیه و فراوری از چرخه خارج می گردد. فاضلاب تصفیه در نهایت وارد مرحله ی گندزدایی یا کلر زنی می شود و پس از تصفیه از سیستم خارج می شود می توان فاضلاب تصفیه شده را در طبیعت رها سازی کرد و یا مورد مصرف دوباره مانند کشاورزی قرار داد.