رزومه کاری

مشتریشرکت جوجه کشی دریا
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
COD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت جوجه کشی هما
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی بزرگترین جوجه کشی استان مازندران (خروج از لیست صنایع آلاینده)
ظرفیت۳۵ متر مکعب در روز
COD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت جوجه کشی گهرباران
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی (خروج از لیست صنایع آلاینده)
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
COD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت جوجه کشی نیلکو
قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
ظرفیت۲۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریشرکت جوجه کشی مرغک سهیل
قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD5۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریشرکت جوجه کشی تقوی
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
ظرفیت۱۵ متر مکعب در روز
COD۸۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریپادگان شهید قاسمیان ناجا
بهینه سازی ، افزایش ظرفیت و نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل
ظرفیت۱۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسشیرگاه
مشتریشرکت سایپا
عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرستهران
مشتریشرکت سرمایه گذاری آتیه (بیمارستان آتیه)
عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرستهران
مشتریشرکت تن ماهی ساحل صید کنارک(تن ماهی تحفه)
عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۴۰۰ متر مکعب در روز
COD۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسچابهار
مشتریشرکت صنایع شیمیایی فارس
عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۲۵۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD5۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسشیراز
مشتریبانک کشاورزی مجتمع آموزشی
عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبابلسر
مشتریبیمارستان رجایی
بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرستنکابن
مشتریبنیاد بتن کاسپین
ساخت پکیج
ظرفیت۵ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبابل
مشتریبیمارستان شهدا
طراحی ، مشاوره و ارتقا سیستم
ظرفیت۷۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسمحمودآباد
مشتریبیمارستان شهید بهشتی
بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسنوشهر
مشتریبیمارستان امام سجاد
بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسرامسر
مشتریبیمارستان آیت ا.. طالقانی
بهسازی، راه بری و نگه داشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسچالوس
مشتریبیمارستان عزیزی
بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریبیمارستان آموزش درمانی زارع
بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریبیمارستان فاطمه زهرا
راهبری و نگهداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت ذغال سنگ البرز مرکزی
عقد قرارداد طراحی ساخت و بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی و بهداشتی
ظرفیت۲۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرستهران
مشتریانستیتیو پاستور ایران
عقد قرارداد طراحی ساخت و بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی و بهداشتی
ظرفیت۲۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرستهران
مشتریکشتارگاه مرغ طلایی
عقد قرارداد طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O
ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسنوشهر
مشتریفرآوری تخم مرغ توکل برافتان
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
ظرفیت۱۱ متر مکعب در روز
COD۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسعلی آباد گلستان
مشتریمسکن مهر ۸۰ واحدی شهرستان قائمشهر
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته کامپوزیتی دفنی
ظرفیت۴۵ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسقائمشهر
مشتریمسکن مهر ۶۴ واحدی شهرستان قائمشهر
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
ظرفیت۳۵ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسقائمشهر
مشتریرستوران برنجی
طراحی و تولید پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریکشتار گاه دربال وابسته به شرکت زربال
عقد قرارداد طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O
ظرفیت۵۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت آب ورسای
بهسازی دستگاه RO
ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز
آدرسآمل
مشتریمجتمع شیر و گوشت مهدشت (وابسته به بنیاد مستضعفان)
طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگترین دامداری استان مازندران و اولین دامداری کشور دارای خروجی تصفیه خانه استاندارد محیط زیست
ظرفیت۵۰۰ متر مکعب در روز
COD۱۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسگهرباران ساری
مشتریاکریلتاب
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
TDS ورودیTDS> ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
TDS خروجی۱۰۰> TDS میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریبازارچه گل و گیاه شاهزید
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
TDS ورودی۲۵۰۰< TDS میلی گرم بر لیتر
TDS۸۰>TDS میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریاردوگاه معتادین شهرستان ساری
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۶۰۰ متر مکعب در روز
COD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریکانون اصلاح و تربیت شهرستان ساری
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی
ظرفیت۶۰ متر مکعب در روز
COD۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریدامداری صفاری و صالحی
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFAS
ظرفیت۷۰ متر مکعب در روز
COD۲۵۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرسورامین
مشتریاداره زندان های شهرستان بهشهر
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۶۰ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریاداره زندان های شهرستان آمل
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۱۵۰ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریسپید قوی مازند
ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
ظرفیت۸ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسساری
مشتریشرکت گل آذین
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۱۰ متر مکعب در روز
COD۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریجوجه کشی زربال (وابسته به بنیاد شهید)
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
ظرفیت۱۱۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۱۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریاداره زندان های شهرستان قائمشهر
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۱۵۰ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسقائمشهر
مشتریجوجه کشی مامک
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۱۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریدامداری زرین هیو
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال
ظرفیت۱۵۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرسآبیک
مشتریقالیشویی مهر بهشهر
طراحی و ساخت تصفیه خانه
ظرفیت۲۵ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
TSS۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریبیمارستان امام خمینی بهشهر
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریدامداری حصارک
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال
ظرفیت۳۵۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرسچالتاسیون
مشتریدامداری صالحی و صفاری
مهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانه
ظرفیت۳۵۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرسورامین
مشتریمجتمع شیردوشی دشت رادین
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهطراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی
ظرفیت۱۰۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسالبرز_ضیاآباد
مشتریجوجه کشی نگین جوجه
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریشرکت جوجه کشی تعاونی ۵۰
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریبیمارستان مهر بهشهر
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۴۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریمجتمع شیر و گوشت آوین دشت
مهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
ظرفیت۵۰۰ متر مکعب در روز
COD۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرسقزوین
مشتریبیمارستان شهداء بهشهر
مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۴۰ متر مکعب در روز
COD۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتری(خروج از لیست صنایع آلاینده)شرکت اکریلتاب
مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز
مشخصات پساب ورودیپساب حاوی مواد رنگی شیمیایی
آدرسبهشهر
مشتریشرکت بازیافت مفید طبرستان
مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه، ارتقای سیستم هوادهی ، نصب و اجرای تجهیزات
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسقائم شهر
مشتریشرکت تولید کنسانتره باغداران مرکبات رامسر
انجام فاز مطالعاتی سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۱۱۰ متر مکعب در روز
COD۲۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۱۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسرامسر
مشتریشرکت پارس کیلکا
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۵ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبابلسر شهرک صنعتی میرود کنار
مشتریشرکت تولید محصولات غذایی میرود کنار
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۱۵ متر مکعب در روز
COD۱۱۰۰۰میلی گرم بر لیتر
BOD۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبابلسر شهرک صنعتی میرودکنار
مشتریشرکت تولید تن ماهی شنگر
انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۱۰ متر مکعب در روز
COD۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریشرکت تولید کنسرو ماهی سبزچین شمال
مشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۶۰ متر مکعب در روز
COD۱۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسسوادکوه
مشتریشرکت لبنی داله شمال
قرارداد مشاوره و مهندسی مجدد
ظرفیت۲۰ متر مکعب در روز
COD۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر جاده کمربندی نرسیده به پلیس راه
مشتریشرکت کاله گوشتی مازندران
ارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازی
ظرفیت۲۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریمجتمع مازند چیندک
مشاوره و آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه و مزرعه پرورش بلدرچین
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
آدرسبهنمیر
مشتریکشتارگاه طیور تایماز
طراحی سیستم تصفیه خانه به روش شیمیایی و بیولوژیکی
ظرفیت۶۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسواقع در کیلومتر ۱۰ جاده بندر ترکمن به آق قلا
مشتریکشتارگاه آراست
مشاوره و برگزاری دوره های آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه مرغ
ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز
COD۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسآمل
مشتریکشتارگاه طیور میانکاله
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
ظرفیت۵۰ متر مکعب در روز
TDS ورودی۲۵۰۰< TDS میلی گرم بر لیتر
TDS خروجی۸۰> TDS میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریکشتارگاه طیور میانکاله
مشاوره و آموزش راهبری و مهندسی مجدد تصفیه خانه کشتارگاه مرغ و اصلاح واحد بی هوازی UASB
ظرفیت۴۰۰ متر مکعب در روز
COD۵۸۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۸۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتری(خروج از لیست صنایع آلاینده)کشتارگاه مرغ طلایی
مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ طلایی با سیستم بی هوازی UAFBR
ظرفیت۱۵۰ متر مکعب در روز
COD۶۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۳۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسکمربندی نوشهر
مشتریشرکت افق طلایی آراد
انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
ظرفیت۱۰ متر مکعب در روز
COD۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسبهشهر
مشتریشرکت جوجه کشی فردوس
طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
ظرفیت۳۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریشرکت دخانیات سورک
مهندسی مجدد و مشاوره در راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی
ظرفیت۴۰ متر مکعب در روز
آدرسسورک
مشتریمجتمع شیر و گوشت دشت رادین
قرارداد طراحی سیستم تصفیه خانه واحد دامداری ۵۰۰۰ راسی
ظرفیت۶۰۰ متر مکعب در روز
COD۴۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
BOD۲۰۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
آدرستاکستان قزوین
مشتریشرکت جوجه کشی سیمرغ جویبار
قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
ظرفیت۲۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
BOD۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
آدرسجویبار
مشتریشرکت جوجه کشی پرینه نور
مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
ظرفیت۲۰ متر مکعب در روز
COD۱۰۰۰ متر مکعب در روز
BOD۷۰۰ متر مکعب در روز
آدرسمحمودآباد